Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „Pomocy Polakom na Wschodzie „KRESY”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Ponadto Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „KRESY” – posiada status organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003r /Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 843 tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536/ art. 20-21 i 33, zwana ustawą o pożytku.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i sympatyków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami i może tworzyć swoje oddziały w kraju i zagranicą.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 7.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

1. Organizowanie wsparcia i pomocy materialno-bytowej środowiskom Polonijnym za granicą wschodnią, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie wyjazdów z pomocą materialną, medyczną i kulturalno – oświatową na tereny zamieszkane przez ludność polską za granicą wschodnią,

b) zbiórki darów, tj. leków, żywności, odzieży, artykułów użytku domowego, wyposażenia szkół, kościołów przedszkoli itp.,

c) organizowanie spotkań, warsztatów, imprez kulturalno – oświatowych, szkoleń i praktyk zawodowych,

d) opiekę i pomoc materialno – finansową oraz bytową młodzieży ze wschodu uczącej się i studiującej w Polsce oraz wspieranie integracji pomiędzy młodzieżą ze Wschodu a zamieszkałą w kraju,

e) pomoc materialno – bytowa emigrantom ze wschodu osiadłym na stale w Polsce i będących w trudnej sytuacji życiowej,

f) zbiórki funduszy w Kraju i poza jego granicami, przyjmowanie zapisów, darowizn oraz nabywanie innych praw majątkowych w celu realizacji zadań statutowych,

g) współdziałanie i wspieranie parafii oraz organizacji chrześcijańskich i pokrewnych statutowo organizacji na terenie kraju i za granicą w zakresie realizacji zadań statutowych,

h) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanej nadwyżki przychodów nad kosztami na cele Stowarzyszenia,

i) inne formy działania zmierzające do osiągnięcia celów statutowych, działalność wydawnicza, kolportażowa, prelekcje, sympozja, obozy, wycieczki krajoznawcze.

§ 8.

Stowarzyszenie może współpracować z administracją publiczną w celu realizacji zadań publicznych zbieżnych z celami Stowarzyszenia na zasadach i w sposób przewidziany w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział III

Zasady członkostwa Stowarzyszenia.

§ 9.

1. Przystąpienie i wystąpienie ze Stowarzyszenia pozostawione jest wyłącznie woli osoby zainteresowanej.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych,

 

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Członkiem Zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:

a. popiera cele i zadania Stowarzyszenia, pragnie wnieść wkład pracy społecznej w realizację celów i zadań Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia;

b. będzie działała zgodnie z prawem;

c. akceptuje chrześcijański system wartości

d. ukończyła 18 lat, a także małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

2. Przystąpienie do Stowarzyszenia i skreślenie z funkcji członka zostaje potwierdzone uchwałą Zarządu.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą tworzyć sekcje, koła lub kluby o określonych zainteresowaniach i programie działania, np. Koło Wołynian, Sekcja Dokumentacji Prelekcji, Klub Studentów i t.p. Członkowie sekcji lub koła (minimum 5 osób) powołują przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący sekcji (koła) bierze udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 12.

1. Do praw i obowiązków Członka Zwyczajnego należy:

a. popieranie i reprezentowanie celów dla których powołano Stowarzyszenia,

b. udział w pracy i życiu Stowarzyszenia,

c. przestrzeganie Statutu i stosowanie się do uchwał Walnego Zebrania c Członków i uchwał Zarządu,

d. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,

e. regularne płacenie składek,

f. prawo korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia /deklaracji/.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu /deklaracji/.

§ 14.

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/4 członków Stowarzyszenia.

3. Do członków Honorowych Stowarzyszenia stosuje się przepisy §11 i §12 statutu.

§ 15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat.

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 17.

Zarząd może powierzyć prowadzenie spraw Stowarzyszenia wyznaczonym przez siebie pełnomocnikom w granicach przyznanego im pełnomocnictwa wg zasad określonych w przepisach obowiązującego prawa.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, który odbywa się w głosowaniu tajnym na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia pół godziny później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 19.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.

W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20.

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

a) Zwyczajne,

b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, a co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o Zebraniu w formie pisemnej, drogą e-mailową lub telefonicznie, podając termin i miejsce Zebrania, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Porządek Walnego Zebrania wywieszany jest na tablicy ogłoszeń i podany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w sposób uregulowany w pkt 3.

6 Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

b. uchwalenie statutu i jego zmian,

c. Wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, dokonywany jest w głosowaniu tajnym.

d. Decydowanie w sprawach oceny pracy Zarządu i udzielania mu absolutorium,

e. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

h. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 22.

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd składa się z 6 do 12 osób, z których powołuje się przewodniczącego- prezesa, jednego do trzech wiceprezesów, jednego do dwóch sekretarzy i skarbnika, stosownie do potrzeb.

2. Na pierwszym posiedzeniu następuje ukonstytuowanie Zarządu t.j. wybór prezesa i pozostałych członków funkcyjnych..

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku a uchwały podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu w głosowaniu jawnym.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 23.

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi oraz uchwałami Walnego Zebrania,

b. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

e. zwoływanie Walnego Zebrania,

f. ustalanie wysokości składek członkowskich,

g. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi,

h. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

i. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

j. podejmowanie decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nie odpłatne,

k. powoływanie Rady Programowej Stowarzyszenia.

l. W czasie kadencji Zarząd może odwołać Prezesa w oparciu o paragraf 15 punkt d i wybrać ze swojego grona nowego prezesa.

§ 24.

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz ( zawierania umów, działania przed sadem, organami administracji, dysponowania majątkiem Stowarzyszenia ) uprawomocnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym przynajmniej jednym działającym musi być prezes, wiceprezes lub skarbnik.

§ 25.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 26.

Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli lub nadzoru nad jego działalnością, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie swoich kompetencji.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji jego zastępcę i sekretarza.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.

§ 28.

Komisja ma prawo powoływania specjalistów, ekonomistów, księgowych itp. z grona członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 29.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym.

§ 31.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 32.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzy się z:

a) składek członkowskich ustalonych uchwałą walnego zebrania członków.

b) składek członków wspierających,

c) darowizn i dotacji,

d) środków pochodzących z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych

e) działalności gospodarczej,

f) z innych wpływów, sprzedaży nieruchomości, itp.

g) środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy, w celu realizacji zleconych zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Nabycie i sprzedaż majątku nieruchomego dokonuje się na podstawie uchwały członków Zarządu.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Środki pozyskiwane i posiadane przez Stowarzyszenie wykorzystywane będą na realizację wszystkich celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia.

5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
d) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

6. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia pozostały majątek, po pokryciu kosztów likwidacji zostanie przekazany na cele społeczne, np. PCK, na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub organu likwidacyjnego.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów osób biorących udział w zebraniu.

2. Wniosek o zmianę Statutu ma prawo zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub minimum 15 członków.

3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 34.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóc. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!