Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE „KRESY” W ROKU 2021

Sprawozdanie zostało podzielone na trzy części: (1) pomoc materialna, (2) działalność edukacyjna i (3) pozostałe działania – zgodnie z głównymi obszarami działalności Stowarzyszenia.

1) Pomoc materialna:

Rok 2021 to w dalszym ciągu rok, który w naszej działalności był uwarunkowany trwającą pandemią COVID-19. W związku z tym działania charytatywne koncentrowały się na przekazywaniu zapomóg pieniężnych oraz wysyłce paczek (głównie za pośrednictwem kurierów, ale również poprzez osoby wyjeżdżające na Wschód). Dodatkowo na naszą działalność wpłynęła zaostrzająca się sytuacja na Białorusi, która z jednej strony znacząco ograniczyła nasze kontakty z Polakami zamieszkałymi to państwo, a z drugiej strony spowodowała konieczność pomocy licznym uchodźcom opuszającym Białoruś z przyczyn politycznych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące pomocy przekazywanej w poszczególnych miesiącach. W załączeniu szczegółowe zestawienie dotyczące pomocy charytatywnej.

Pomoc materialna dla osób potrzebujących oraz szkół w styczniu i w lutym 2021
W styczniu i lutym przekazaliśmy pięć paczek książek i podręczników dla szkół i ośrodków nauczania j. polskiego na Ukrainie, a także paczkę podręczników dla polskiego Gimnazjum w Rezekne na Łotwie (w tym nowe podręczniki o wartości ponad 1 tys. zł). Przekazaliśmy ponadto dwie paczki artykułów medycznych na rzecz podopiecznych Hospicjum i Domu Pomocy we Lwowie.
Oprócz paczek, przekazaliśmy zapomogi pieniężne (300 zł), a także środki na zakup potrzebnych artykułów dla rodzin w rejonie Chmielnickiego (1,2 tys. zł). Pośredniczyliśmy także w przekazaniu dużej darowizny 2,5 tys. zł dla osoby potrzebującej (pogorzelca) z Czortkowa. Przekazaliśmy również ponad 500 zł na rzecz szkółki sobotnio-niedzielnej w Żółkwi na zakup środków dezynfekujących itp.
Wsparcie uchodźców z Białorusi
W styczniu wsparliśmy uchodźców z Białorusi przebywających w obozie w Białej Podlaskiej poprzez zakup i przekazanie żywności o wartości ponad 500 zł (środki ze zorganizowanej zbiórki). Jest to kontynuacja akcji zapoczątkowanej w grudniu. Dodatkowo wsparliśmy uchodźcę polskiego pochodzenia z Białorusi poprzez zorganizowanie i sfinansowanie tłumaczenia przysięgłego dokumentów potwierdzających wykształcenie i polskie pochodzenie.

Pomoc materialna dla osób potrzebujących oraz szkół w marcu i kwietniu 2021
W marcu wspólnie z grupą studentów Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego przekazaliśmy paczki ze spersonalizowaną pomocą materialną dla czterech rodzin o polskim pochodzeniu z Chmielnickiego oraz Lwowa – łącznie ponad 30 kg artykułów szkolnych, żywności oraz nowych ubrań według zapotrzebowania i rozmiarów. Studenci wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz chęcią niesienia pomocy, dzięki którym Święta były na pewno wyjątkowe dla obdarowanych rodzin.
Ponadto, zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy oraz środków czystości dla pacjentów Hospicjum w Wilnie oraz osób starszych w Czortkowie i Naddniestrzu. Przekazaliśmy łącznie 4 paczki z pomocą materialną (w tym środki czystości, maseczki, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji).
W ramach pomocy szkołom przekazaliśmy 16 paczek do różnych szkół i ośrodków nauczania j. polskiego na Ukrainie (książki, podręczniki, artykuły szkolne), paczki trafiły m.in. do szkół w Chmielnickim, Czortkowie, Krzywym Rogu, Wschodnicy, Ochtyrce. Do Oszmian na Białorusi przekazaliśmy paczkę z upominkami za udział w zeszłorocznym konkursie wraz z kartkami z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowanymi przez jedną ze szkół;
Dodatkowo, w ramach indywidualnych zapomóg pieniężnych przed Świętami Wielkanocnymi przekazaliśmy środki pieniężne dla rodzin i osób potrzebujących na Kresach w łącznej kwocie ponad 3 100 zł.

Pomoc materialna dla osób potrzebujących oraz szkół w maju oraz czerwcu 2021
Przekazaliśmy 2 duże paczki (łącznie 29 kg) z nowymi ubraniami, żywnością, środkami czystości dla rodziny polskiego pochodzenia z okolic Równego. Przygotowaliśmy i przekazaliśmy do wysłania 5 paczek dla nowej szkoły sobotniej w Mińsku (dostawa darów zajęła następnie kilka miesięcy). W ramach pomocy dla hospicjów i osób starszych wysłaliśmy paczkę art. medycznych i środków czystości dla Hospicjum w Wilnie a także łącznie 1100 zł (650 zł dla hospicjum w Wilnie i 450 zł dla osób starszych na Naddniestrzu). Wysłaliśmy paczkę z zakupionymi lekami dla Hospicjum w Brzuchowicach i polskiej rodziny we Lwowie. Wysłaliśmy paczkę z książkami dla wydz. polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu a także paczkę z książkami dla liceum w Krzemieńcu. Ponadto, przekazaliśmy ok. 300 zł indywidualnych zapomóg pieniężnych.

Pomoc materialna dla osób potrzebujących oraz szkół w lipcu oraz sierpniu 2021
W lipcu przekazaliśmy dwie paczki podręczników (ok. 110 szt.) otrzymanych od Kuratorium Oświaty w Poznaniu – podręczniki trafiły do Szkół w Rezenke i Żółkwi. Przekazaliśmy dwa plecaki art. szkolnych i dwie torby żywności i środków czystości dla osób potrzebujących na Mołdawii (Kiszyniów), wcześniej w czerwcu dwie paczki podobnych artykułów trafiły na Naddniestrze. Przekazaliśmy 3 paczki podręczników i książek dla szkół oraz studentów polonistyki na Ukrainie. Przekazano darowizny dla dwóch osób w łącznej kwocie ok. 600 zł.
W sierpniu przekazaliśmy trzy zestawy zakupionych leków dla hospicjum w Brzuchowicach, osób starszych we Lwowie i rodziny we Lwowie. Przekazaliśmy 2 paczki książek i podręczników dla szkół w Chmielnickim i Berdyczowie. Przekazaliśmy łącznie 1,5 tys. zł darowizn: dla rodziny polskiej w Strzelczyskach, osób starszych we Lwowie i Hospicjum w Brzuchowicach. Przekazaliśmy 1 tys. zł wsparcia dla samotnej matki z dziećmi planującej przeprowadzić się do Polski.

Pomoc materialna dla osób potrzebujących oraz szkół we wrześniu oraz październiku 2021
We wrześniu wysłaliśmy dwie paczki z książkami i podręcznikami dla szkoły w Czortkowie i Łucku, a także zakupiliśmy i przekazaliśmy ciśnieniomierz dla osoby starszej z Ukrainy. Przekazaliśmy łącznie 1 tys. zł darowizn dla osób starszych we Lwowie i osób potrzebujących na Białorusi. Na rzecz rodziny, która przeprowadziła się do Polski przekazaliśmy 650 zł. Wsparliśmy w poszukiwaniu mieszkania i czasowym zakwaterowaniu studentkę rozpoczynającą w październiku studia na UEK w Krakowie.
Z kolei w październiku przekazaliśmy 5 paczek z książkami i artykułami szkolnymi: paczka art. szkolnych na Mołdawię, paczka książek do Mińska, paczka książek do szkoły w Równem i dwie paczki książek oraz art. szkolnych dla Centrum w Chmielnickim. Ponadto, przekazaliśmy 500 zł na rzecz potrzebującej rodziny na Ukrainie, a także paczkę pampersów dla podopiecznych Hospicjum we Lwowie.

Pomoc materialna dla osób potrzebujących w listopadzie oraz grudniu 2021
W listopadzie i grudniu zintensyfikowaliśmy pomoc materialną w ramach organizowanej co roku pomocy przedświątecznej. W tym celu jeszcze w październiku uruchomiliśmy przedświąteczną zbiórkę darów.
W listopadzie przekazaliśmy: paczkę książek do Tarnopola, 3 paczki ubrań do PCK, paczkę leków do Lwowa oraz paczkę 15kg pampersów dla dorosłych do Chmielnickiego (wysyłka bezpośrednio przez darczyńcę). Przekazaliśmy leki na chorobę Parkinsona o wartości 600 zł do Drohobycza. W formie zapomóg pieniężnych przekazaliśmy łącznie 1,3 tys. zł: dla Hospicjum w Brzuchowicach, polskiej rodziny z o. lwowskiego i matki z trojgiem dzieci, która przeprowadziła się do Gdańska (środki ze zrzutki). Dodatkowo, matkę z dziećmi, która przeprowadziła się do Polski wsparliśmy poprzez podpisanie niewielkiej umowy zlecenia (2 x 400 zł brutto) i zgłoszeniu jej zatrudnienia jako cudzoziemca, co pomoże w uporządkowaniu spraw socjalnych w Polsce.
W grudniu przekazaliśmy ok. 2,8 tys. zł zapomóg pieniężnych: dla osoby spod Lwowa, rodziny ze Lwowa, trzech rodzin w Czortkowie, osób potrzebujących w Czortkowie, osób potrzebujących w Przemyślanach i kościoła w Ostrogu. Przekazaliśmy 7 paczek z pomocą materialną: dla osób potrzebujących we Lwowie i Przemyślanach, osoby z Tarnopola, rodziny Julii z Ukrainy i dwóch rodzin polskich w Stryju, dodatkowo trzy osoby z Kresów pobrały u nas dary osobiście z biura: ubrania i artykuły dziecięce.
W grudniu zrealizowaliśmy ponadto dwie pilotażowe akcje. W ramach akcji szlachetna paczka/ Otwarte serce darczyńcy przekazali dwie paczki z pomocą do rodzin w Stryju i Lwowie oraz 125 zł, będą jeszcze przekazane paczki dla dwóch rodzin. Przekazaliśmy również ok. 15 kartek z życzeniami świątecznymi do rodzin i osób samotnych na Ukrainie, którymi się opiekujemy.
Łącznie, w ramach przedświątecznej zbiórki darów zebraliśmy dary pozwalające na przygotowanie ok. 30 paczek i ponad 2 tys. zł. W zbiórce wzięło udział 6 szkół i osoby prywatne. W okresie przedświątecznym przekazano łącznie 16 paczek z pomocą i ponad 5 tys. zł. Kilkanaście kolejnych paczek ze zbiórki przedświątecznej trafiło do beneficjentów w styczniu 2022.

Podsumowanie ilościowe
Łącznie w roku 2021 przekazano:
• 74 paczki z pomocą (głównie z przeznaczeniem do konkretnych osób/ rodzin oraz dla szkół polskich), dodatkowo 6 paczek przekazanych bezpośrednio przez darczyńców i 3 paczki do PCK; wśród przekazywanych darów przeważały książki, artykuły szkolne i podręczniki (do szkół) oraz żywność, art. higieniczne i śr. czystości (do osób indywidualnych);
• 12,7 tys. zł bezpośrednich zapomóg indywidualnych (w tym 8 rodzin z naszej bazy, którym regularnie przekazujemy pomoc) plus 2,6 tys. zł wsparcia potrzebujących za pośrednictwem instytucji, które były naszymi pośrednikami.

Najważniejsi odbiorcy
Nasi główni odbiorcy pomocy materialnej w roku 2021 ro:
• 8 rodzin w trudnej sytuacji z Ukrainy (ze Lwowa – 2 rodziny, Stryja – 2 rodziny, Strzelczysk, Tarnopola, Warasza, Chyrowa);
• Hospicjum we Lwowie – Brzuchowicach;
• podopieczni Sióstr Dominikanek w Żółkwi i w Czortkowie;
• Hospicjum w Wilnie;
• Podopieczni Parafii ŚW. Piotra i Pawła w Przemyślanach;
• Polacy we Lwowie (za pośrednictwem Pani Marii);
• Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim i podopieczni tego ośrodka;
• Gimnazjum in. S. Batorego w Rezekne;
• Dom Polski „Jasna Góra” w Tyraspolu;
• podopieczni Parafii Katolickiej w Kiszyniowie;
• podopieczni Parafii w Raszkowie (Naddniestrze);
• Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu a także szkoły w Łucku, Krzemieńcu, Tarnopolu itd. (dostarczane książki);
• osoby represjonowane na Białorusi i uchodźcy z Białorusi przybyli do Polski.

Koszty przekazywanej pomocy materialnej
Koszty przeznaczone na wsparcie materialne osób potrzebujących i szkół wyniosło w 2021 roku ok. 24 tys. zł, z czego 12,9 tys. zł przypadało na zapomogi indywidualne, 5,4 tys. zł na zakup i wysyłkę darów (część darów pochodziła ze zbiórek, a ok. 1/3 – z zakupów) oraz 5,8 tys. zł – różne inne akcje charytatywne.

2) Działalność edukacyjna:

W roku 2021 wobec trwającego stanu pandemii nie organizowaliśmy tradycyjnych stacjonarnych projektów edukacyjnych w Polsce (kolonii „Wakacje z Krakowem” oraz praktyk i szkoleń na nauczycieli polonijnych). Naszymi głównymi działaniami w tym czasie były:
• konkursy edukacyjne „Polska w mojej pamięci” (dwie edycje) oraz „Polska w moim sercu”;
• zajęcia online skierowane do uczniów szkół polskich na Wschodzie (2-3 grupy), do osób dorosłych (1 grupa mieszana) oraz do studentów polonistyki z Ukrainy (1 grupa);
• stypendia dla studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu (4 osoby, którym regularnie wypłacano stypendium).
W odróżnieniu od pomocy materialnej działania edukacyjne w roku 2021 miały wymiar stały – były to duże projekty realizowane w przeciągu całego roku. Na konkurs „Polska w mojej pamięci” oraz stypendia dla dwóch stypendystów uzyskaliśmy dofinansowanie (jeden darczyńca indywidualny, firma i stowarzyszenie).

Konkurs „Polska w mojej pamięci”
Konkurs został zorganizowany z inicjatywy współpracującej z nami firmy, która wzięła na siebie koszty finansowe. Konkurs miał na celu odkrywanie przez jego uczestników historii związanych z miejscem związanym z polskością (w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania) oraz śladów polskości w rodzinie uczestnika konkursu.. Tematom tym poświęcona była odpowiednio pierwsza i druga edycja zorganizowane w I i II poł. 2022 r. (podtytuły: „Ślady polskości w mojej okolicy” i „Ślady polskości w mojej rodzinie”). Wiek uczestników ustaliliśmy na 14-18 lat, warunkiem uczestnictwa była również nauka języka polskiego.
Pierwsza edycja została zakończona w czerwcu 2021 r. a druga – w styczniu 2022 r. W pierwszej wpłynęło 59 prac, w drugiej – 31 prac (w drugiej edycji nie wpływały już prace z Białorusi). Wśród wpływających prac były prace filmowe, prezentacje oraz wypracowania pisemne. Nagradzaliśmy zarówno zwycięzców indywidualnych jak i szkoły. Główną nagrodą było półroczne stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięczne, a dla dalszych miejsc – nagrody rzeczowe i pieniężne. Nagrodą dla szkoły było 6 tys. zł na sprzęt, pomoce szkolne lub podręczniki, a dla dalszych miejsc: odpowiednio 2 i 1 tys. zł na ten cel. Artykuły mogły być zakupione przez nas lub bezpośrednio przez szkołę. Zakupione przez nas i przekazane następnie artykuły to m.in. sprzęt nagłaśniający, drukarka i podręczniki. Nagrody za II edycję konkursu były już przekazywane w 2022 r. co w przypadku uczestników z Ukrainy zbiegło się z wybuchem wojny.
Laureatami konkursu zostali:
• I edycja – zwycięzca indywidualny: dwoje uczniów z Gimnazjum w Solecznikach, zwycięzca szkolny: Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim;
• II edycja: zwycięzca indywidualny: dwoje uczniów z Liceum w Gródku, zwycięzca szkolny: Liceum w Gródku
Poniżej zamieszczamy linki do prac konkursowych opublikowanych na naszym kanale na Youtube a także reportaże o konkursie opublikowane w telewizji:
1. https://www.youtube.com/watch?v=iPOE59gtd0U&t=1s&ab_channel=StowarzyszeniePomocyPolakomnaWschodzieKresy
2. https://www.youtube.com/watch?v=I8Fyfjpgbc8&ab_channel=StowarzyszeniePomocyPolakomnaWschodzieKresy
3. https://www.youtube.com/watch?v=RVOO8QrS1P4&t=1s&ab_channel=StowarzyszeniePomocyPolakomnaWschodzieKresy
4. https://wilno.tvp.pl/57942039/konkurs-polska-w-mojej-pamieci?fbclid=IwAR32vBLfSPur_58186AI2koDs2Szu4xjDH1bC8XNtmDxFOkmMQE0X_R8d-A
5. https://polonia24.tvp.pl/57965150/konkurs-polska-w-pamieci-rozstrzygniety?fbclid=IwAR3II4OqtjrDKGOKdGa-p44_K6Ttgjl7_-oYuwUqkYSwO2cOuOIMA7HNueY

Zajęcia j. polskiego prowadzone online
Zajęcia online miały na celu wsparcie nauczania j. polskiego w polskich szkołach w okresie pandemii oraz zapewnienie regularnego kontaktu z j. polskim. Zajęcia prowadzone były za pośrednictwem platformy zoom, wykupionej na te potrzeby.
Na początku roku zajęcia prowadzone były dla 7 grup zajęciowych – uczniów z 5 szkół i ośrodków nauczania j. polskiego: szkoły w Grodnie (2 grupy), szkoły w Pińsku szkoły w Niżankowicach, szkoły w Użgorodzie, szkoły w Borysławiu (2 grupy). Tym samym cztery grupy prowadzone były dla uczniów z Ukrainy, a trzy – dla uczniów z Białorusi. W zajęciach brało udział regularnie ok. 50 osób. Zajęcia prowadzone były przez 3 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie.
Z początkiem kwietnia w związku z zaostrzeniem sytuacji na Białorusi liczba grup została ograniczona do czterech, a z końcem maja zajęcia zostały w tym cyklu zakończone. Zwieńczeniem kursu były zajęcia dotyczące informacji o kulisach studiowania w Polsce.
W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy zajęcia online dla osób polskiego pochodzenia, którzy aktualnie mieszkają w Polsce (grupa podstawowa i średniozaawansowana). Dzięki ogłoszeniom za pośrednictwem Facebooka na zajęcia zapisała się znaczna liczba osób z Białorusi.
Zajęcia w grupach uruchomionych w wakacje kontynuowane były po wakacjach. Dodatkowo, w listopadzie 2021 otwarliśmy 2 nowe grupy zajęć online z j. polskiego dla uczniów z Borysławia, Niżankowic i Użgorodu (grupy podzielone wg znajomości języka) – w 2022 grupa scalona do jednej grupy, a z początkiem wojny na Ukrainie zawieszona. W listopadzie uruchomiona została także grupa zajęć zdalnych z j. polskiego dla studentów polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu, prowadzona przez lektor – emigrantkę z Białorusi. W pięciu grupach prowadzonych po wakacjach w zajęciach brało udział 20-30 osób.

Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia
Program stypendialny uruchomiliśmy z inicjatywy jednego z darczyńców, który zadeklarował wsparcie dla wybranego studenta. Następnie pozyskaliśmy kolejnego darczyńcę dla wsparcia dodatkowej osoby. Proces wyboru stypendystów przeprowadziliśmy w lipcu oraz sierpniu (zgłoszono 8 kandydatur), a stypendia były wypłacane od września w kwotach odpowiednio 1000 zł (następnie zwiększone do 1600 zł) oraz 500 zł. Beneficjentami stypendiów finansowanych przez darczyńców została studentka chemii z Uniwersytetu Śląskiego oraz studentka technik dentystycznych z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W listopadzie do grona stypendystów dołączyła trzecia osoba (student biotechnologii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej), a w grudniu – czwarta osoba (student filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim).
Wypłatę stypendiów kontynuujemy w roku 2022.

Konkurs „Polska w moim sercu”
W styczniu 2021 r. rozstrzygnęliśmy drugą edycję konkursu „Polska w moim sercu” skierowanego do uczniów szkół na Wschodzie uczących się języka polskiego. Wpłynęło łącznie 12 prac. Zwycięzcą konkursu została uczennica Szkoły w Niżankowicach na Ukrainie. Jej zwycięską pracę (film) można zobaczyć pod linkiem: https://m.youtube.com/watch?v=-ZQhTztWelw Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni.
W listopadzie ogłosiliśmy trzecią edycję konkursu – edycja ta została skierowana do młodszych uczniów polonijnych (poniżej 14 lat). Tematyka prac konkursowych była związana z postaciami i wydarzeniami, którym poświęcony był rok 2021: Stanisławowi Lemowi, Konstytucji 3 Maja i Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Nabór prac został zakończony w grudniu – wpłynęło 16 prac z Ukrainy, Białorusi i Łotwy (w większości plastyczne). Najlepsze prace zostały nagrodzone nagrodami pieniężnymi (wypłata miała miejsce w 2022 r.).

Książki i artykuły szkolne na Ukrainę
W ciągu roku przekazaliśmy łącznie 27 paczek (każda o szacowanej wartości ok. 300 – 350 zł) z pomocą materialną dla szkół na Wschodzie, w których prowadzona jest nauka języka polskiego. Do beneficjentów trafiły książki, podręczniki szkolne oraz artykuły szkolne. Szczegółowe informacje na temat przekazanej pomocy znajdują się w cz. 1 „Pomoc materialna”.

Szkolenia dla nauczycieli polonijnych
W kwietniu przeprowadziliśmy dwa cykle szkoleń metodyczno-językowych, w których wzięli udział nauczyciele języka polskiego pracujący na Ukrainie. Szkolenia zostały zorganizowane we współpracy z Centrum Metodycznym w Drohobyczu i składały się każdorazowo z 30 godzin zajęć dydaktycznych, z czego 16 godzin zostało przygotowanych przez nasze Stowarzyszenie. W trakcie szkoleń uczestnicy mogli zmierzyć się z takimi tematami jak „Strategie mówienia – pobudzanie do działania”, „Nauczanie pisania – nadal potrzebne czy już nie?”, czy „Koronawirus ubrany w słowa – Nauczanie języka specjalistycznego” i wieloma innymi.

Koszty realizowanych działań edukacyjnych
W roku 2021 koszty tych działań wyniosły łącznie 59,4 tys. zł, w tym: 20,5 tys. zł – konkurs „Polska w mojej pamięci”, 19,3 tys. zł – zajęcia online dla uczniów, 13,2 tys. zł – stypendia dla studentów ze Wschodu, 5,7 tys. zł – konkurs „Polska w moim sercu”, szkolenie online dla nauczycieli polonijnych i zajęcia online dla dorosłych.

3) Pozostałe działania:

Działania organizacyjne
Podjęliśmy szereg działań bieżących, związanych z naszą codzienną działalnością:
• opracowaliśmy strategię działalności Stowarzyszenia na lata 2022-2024 (przyjęta ostatecznie w styczniu 2022 r.);
• wdrożyliśmy zalecenia Komisji Rewizyjnej w zakresie stworzenia rejestru uchwał oraz jasnego określenia kompetencji w zakresie finansów Stowarzyszenia (lipiec-sierpień 2022);
• podjęliśmy działania w celu stworzenia nowej strony internetowej;
• zaktualizowaliśmy listę członków Stowarzyszenia i bazę mailingową;
• realizowaliśmy obowiązki sprawozdawcze (baza OPP, GUS) a także rozliczeniowe (PIT, ZUS i inne);
• wystąpiliśmy o nadanie odznaczeń Honoris Gratia dla b. Prezesa Karola Chudoby oraz dla Stowarzyszenia jako organizacji;
• comiesięcznie ewidencjonowaliśmy naszą działalność wysyłając podsumowania do Zarządu oraz administracji.

Działania zmierzające do pozyskania funduszy
Od sponsorów instytucjonalnych (firm i organizacji) pozyskaliśmy w roku 2021 łącznie 47 tys. zł (od czterech instytucji, odpowiednio: 42 tys., 2 tys. 2 tys. i 1 tys. zł).
Złożyliśmy cztery wnioski dotacyjne na projekty w 2022 r.
Zorganizowaliśmy dwie nowe zbiórki publiczne (za pomocą portalu zrzutka.pl): na rzecz osób starszych oraz na rzecz rodziny zamierzającej osiedlić się w Polsce, w których uzyskaliśmy ok. 1,6 tys. zł.
Aktywnie komunikowaliśmy się z członkami i sympatykami Stowarzyszenia poprzez wysyłane newslettery, korespondencję w sprawie składek członkowskich, publikacje na stronie internetowej i Facebooku, podziękowania dla darczyńców oraz zaproszenia do udziału w organizowanych wydarzeniach (spotkanie jubileuszowe, spacery, webinar).
W roku 2021 pozyskaliśmy ogółem ok. 20 tys. zł z darowizn osób indywidualnych, ok. 3,3 tys. zł ze zbiórek, 36,5 tys. zł z 1% podatku oraz 0,8 tys. zł ze składek – czyli łącznie ok. 60,6 tys. zł – o ponad 2 tys. zł więcej niż z analogicznych źródeł w 2020 r.
Dodatkowo otrzymaliśmy 9,6 tys. darowizn indywidualnych na stypendium dla studentki z Ukrainy.

Działania skierowane do członków Stowarzyszenia
Działania miały na celu integrację członków Stowarzyszenia oraz dotarcie do nowych osób, które mogłyby potencjalnie zostać aktywnymi członkami lub darczyńcami.
W sierpniu zorganizowany został wyjazd na Kresy Nadbużańskie dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, który został bardzo pozytywnie oceniony.
W trakcie roku organizowane były cieszące się dużą popularnością spacery z przewodnikiem po Krakowie dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Odbyło się 6 spacerów po różnych dzielnicach Krakowa.
W październiku zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia. W trakcie spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń Honoris Gratia. Spotkanie obejmowało także referaty i część artystyczną.
Dofinansowaliśmy wydanie tomika wierszy Pani Danuty Mucharskiej, która wielokrotnie wspierała naszą działalność. Uzyskane tomiki przekazywaliśmy następnie naszym członkom oraz darczyńcom.
W grudniu przeprowadziliśmy pierwszy webinar z cyklu Polacy na Wschodzie w XXI w., poświęcony współczesnym losom Polaków na dawnych Kresach.

Przygotowali: Piotr Caban, Małgorzata Semkowicz
Czerwiec 2022 r.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóć. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!